FR  |  NL  |  EN 
In Praktijk

In overeenstemming met de principes van belichaming en empowerment, zullen de cursussen de vorm aannemen van:

Sportmobilisatie :


La discipline enseignée permet à chacune d’accroître ses capacités physiques pour faire face à une agression. Au travers de différents exercices physiques, une mobilisation corporelle se fera en fonction de leur niveau et suivant une courbe d’évolution progressive et adaptée.De aangeleerde discipline stelt iedereen in staat zijn fysieke capaciteiten om met agressie om te gaan, te vergroten. Door middel van verschillende fysieke oefenin-gen zal lichamelijke mobilisatie worden uitgevoerd op basis van hun niveau en vol-gens een progressieve en aangepaste evolutiecurve.

Katal-technieken leren :


Nous désirons enseigner aux femmes des techniques efficaces d’auto-défense, issues de situations réalistes. Ces techniques ont été développées par Monsieur NGOMBO et sont constamment testées et entraînées. L’apprentissage des techniques vise à donner une nouvelle forme de confiance et de combativité aux femmes, également inscrit dans une pédagogie et un schéma d’apprentissage progressif.We willen vrouwen effectieve zelfverdedigingstechnieken leren, ontleend aan rea-listische situaties. Deze technieken zijn ontwikkeld door de heer NGOMBO en wor-den voortdurend getest en getraind. Het aanleren van technieken heeft tot doel-vrouwen een nieuwe vorm van zelfvertrouwen en strijdlust te geven, ook onderdeel van een pedagogiek en een progressief leerplan.

De volgende modules beschrijven op een niet-uitputtende manier de inhoud van de cursussen die zullen worden uitgebreid:

Oefenen van realistische scenario's en stressoefeningen :


Het oefenen van realistische scenario's en stressoefeningen heeft tot doel het ge-bruik van bepaalde technieken te ervaren in omstandigheden die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. Deze scenario's dragen bij aan een solide mentale training. Deze scenario's zullen worden overwogen en aangepast in een samen-hangend therapeutisch leerplan.Copyright © Katal Defense 2010 to 2024 - Tous droits réservés. Created by Easy Services